Přihlášení

 

Vytvořit účet / Zapomenuté heslo

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro elektronický obchod firmy
ORVEST, s.r.o.

 1. Všeobecná ustanovení
  1. Následující všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy ORVEST, s.r.o. a zákazníka při dodávkách zboží nabízeného prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen obchod) na základě objednávky. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky i pro firmu ORVEST, s.r.o. Veškeré vztahy, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
  2. Firma ORVEST, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv upravit.
  3. Tyto podmínky mohou být v případě konkrétního zákazníka upraveny písemnou kupní smlouvou i odlišně od zde uvedených ustanovení.
  4. Zákazníkem obchodu se může stát právnická osoba, podnikající fyzická osoba, organizace, úřad apod. vlastnící živnostenský list či obdobný doklad ověřující, že se nejedná o nepodnikající osobu. Zákazníkem se nemůže stát nepodnikající osoba.
 2. Objednávání zboží
  1. Objednávka musí činit minimálně 750,- Kč bez DPH.
  2. Objednávku lze provézt pouze elektronicky. V případě zájmu o zboží nenabízeného v obchodu, lze toto zboží objednat po dohodě s prodávajícím.
  3. Objednávku zboží lze provést po řádné registraci zákazníka v obchodu. Registrace k ničemu nezavazuje.
  4. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká dodáním zboží dle § 275 odst. 4 obch.zákoníku. Zákazník si může vyžádat potvrzení objednávky při jejím odeslání. Prodávající si může v konkrétním, zejména cenově náročnějším, případě vyžádat autorizaci objednávky zákazníkem např. telefonem, písemně apod. Pokud zákazník odmítne poskytnout tuto autorizaci je objednávka považována za neplatnou.
  5. Je-li mezi účastníky uzavřena písemná rámcová kupní smlouva, je objednávka její nedílnou součástí a blíže smlouvu specifikuje a konkretizuje.
  6. Po obdržení objednávky prodávající zjistí zda má požadované zboží a množství skladem, pokud ne oznámí tuto skutečnost zákazníkovi a popřípadě nabídne obdobné zboží.
  7. Pokud nesouhlasí fakturační adresa s místem dodání, musí zákazník dodací adresu vyznačit na objednávce.
 3. Ceny a platby
  1. Nabídkové ceny uvedené v obchodu jsou platné v momentě objednání zboží a budou takto zákazníkovi účtovány.
  2. Základní platbou je platba hotově při dodání zboží. U smluvních partnerů(uzavřená rámcová kupní smlouva) může být platba upravena odlišně.
  3. Případně je možno na základě požadavku zákazníka provést platbu předem, kdy kupující na základě faktury zaplatí a prodávající, po obdržení platby na účet, zboží dodá.
  4. Při platbě v hotovosti u nákupu nad 1.500,- Kč bez DPH bude poskytnuta sleva 2%.
 4. Dodací podmínky
  1. Dodací lhůta se liší dle způsobu dopravy.
   Pro oblast Plzeňského a Karlovarského kraje a přilehlých oblastí je zboží dodáváno zdarma dle tohoto rozvozového plánu:
   1. Plzeň – následující den, nejpozději do dvou pracovních dnů vozidly prodávajícího.
   2. Mimo Plzeň do 5 pracovních dnů vozidly prodávajícího takto:
    pondělí - jednou za 14 dní – Karlovarský kraj
    každé úterý – Klatovsko, Plzeň-jih, Strakonicko
    každou středu – Rokycansko, Plzeň-sever,Rakovnicko, Příbramsko, Hořovicko
    každý čtvrtek – Tachovsko, Stříbrsko
    každý pátek – Domažlicko, Nýřansko
   Pro ostatní oblasti je zboží dodáváno do 2 pracovních dnů nejpozději do 5 pracovních dnů externím přepravcem takto:
   1. při objednávce do 1.500,- Kč bez DPH je účtováno dopravné ve výši 150,- Kč bez DPH
   2. při objednávce nad 1.500,- Kč bez DPH je doprava zdarma!
   Lhůta pro dodání začíná běžet následující den po obdržení objednávky. Objednávka musí být prodávajícímu doručena do 15.00 hod. Po této hodině je doručení objednávky bráno jako následující den.
  2. Kupující je povinen zboží od externího přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Platbu převezme řidič přepravce. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v označeném balíku.
  3. Od řidiče firmy ORVEST, s.r.o. je kupující povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat počty zboží pokud se nejedná o originální obchodní balení, v opačném případě zkontrolovat neporušenost a počet balení. Daňový doklad předá kupujícímu a zároveň převezme platbu řidič firmy ORVEST s.r.o.
  4. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží od externího přepravce popř. od řidiče ORVEST s.r.o.
 5. Záruka a servis
  1. Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti oznámit prodávajícímu písemně do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace musí obsahovat datum dodání, číslo daňového dokladu, název výrobku, popis závad, reklamované množství a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů a do 30 dnů vyřídit. Množstevní reklamace bude vyřízena maximálně do výše reklamovaného množství.
  2. Chybně objednané zboží může kupující vrátit za těchto podmínek.
   1. zboží vrátit do 5 pracovních dnů od převzetí na vlastní náklady
   2. zboží vrátit nepoužité v originálním nepoškozeném obalu
   3. nelze vrátit zboží, které bylo pro zákazníka upraveno či jinak změněno
   4. nelze vrátit zboží, které nebylo v době objednání v nabídce obchodu a bylo pro kupujícího zajištěno na jeho přání (objednávku).
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze nákupů zboží v elektronickém obchodu firmy ORVEST, s.r.o.
  2. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách firmy ORVEST, s.r.o. v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně stanoveno jinak.
  3. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky a akceptuje i výši cen platnou v den odeslání objednávky.
  4. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán po dobu stanovenou pro dodání zboží.

 

Další podrobnější informace si lze vyžádat a projednat s pracovníky naší firmy.
 

 

Předem děkujeme za Vaši objednávku a na případnou návštěvu naší velkoobchodní prodejny se těší Dagmar Klencová a tým zaměstnanců firmy Orvest.

 

Veškeré kontakty naleznete zde.